Oktatási intézmények

Település:
Somogy megye, Csurgó


Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium


Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium

igazgató: Füstösné Ábrahám Judit

8840 Csurgó, Széchenyi tér 9. Pf.: 10
Tel.: 82/ 471 – 024, 82/ 471 - 108
web: http://www.csvmrg.hu

A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium története

 

"De tán jőOly időMelyben nékünkA vidékünkÚj Helikon lesz"

 

Csurgó már kétszáz évvel ezelőtt is jelképpé vált Alighanem az ország egyetlen középiskolája, amelyet megéneklő vers általános iskolai törzsanyag. A "Jövendölés az első oskoláról a Somogyban" az egész magyar felvilágosodás programadó költeménye, polgárosodást szorgalmazó alaphangja időtálló, napjainkban is időszerű. Mégsem Csokonai verse tette közismertté az iskola küldetés-szerepét. A magyar művelődéstörténet legidőállóbb, 1771 és 1868 között 71 kiadásban megjelent, sok történeti időváltozást túlélt tankönyve, Losonci István híres "Hármas kis tükör" című munkájának Somogyra vonatkozó utolsó verssorát éppen a csurgói iskola ígéretes indulása folytán lehetett újrafogalmazni:

 

"Somogy-vármegyében Tolnáról elérhetszKoppánra, Szigetre, Babotsára mehetsz,Somot, almát, körtvélyt itt eleget ehetszDe tudományban részt keveset vehetsz."(Losontzi István: A szent históriának summája Magyarország Kis Tükrével. Pozsony, 1771. Landerer Nyomda.) 

Az első tintás javítás Sárközy István nevéhez fűződik. Olyan ember tette, aki méltó is volt rá: a megye közepén, Nagybajomban élt földbirtokos, az iskolaügy fáradhatatlan szorgalmazója, 45 évig volt a belső-somogyi református egyházmegye gondnoka, kétezernél is több kötetes könyvtára ma a Nagykönyvtárunk legértékesebb egysége. Az utolsó sor kis javítással még döcögősen hangzik:

"A tudományban is részt eleget vehetsz." 

A két későbbi változat már csiszoltabban teszi közzé az elsővel ellentétes gondolatot. Egyértelműen Csurgó oskolájának köszönhetően. Az 1841-es változat már jobb:

"A tudományban is már jeles részt vehetsz."

(Hármas kis tükör. Pest, 1841.)

Az 1845-ös és az 1848-as, -50-es végső megfogalmazásban:

"Tudományban is már nem kevés részt vehetsz."

(Hármas kis tükör. 1845. Trattner és Károlyi tulajdona. Hármas kis tükör. 1849. és 1950. évi kiadás)

A megye közepén szervezkedő református lelkészek, földbirtokosok áldásos tevékenysége végül is a megye szélén érlelődött iskolává. A csurgói gimnázium a nemzeti ébredéssel együtt született. Az indítás lehetőségét az 1791. évi XXVI. törvénycikk tette lehetővé, amely protestánsok számára is engedélyezte új iskolák alapítását.

Csurgó ebben a körben is példaértékű. Dél-dunántúli voltát még inkább nyomatékosítja, hogy református gimnáziumát egy katolikus főúr alapította. A megrendítően nemes, önzetlen szándék irányt, tartást adott az iskolának, példát mutatott toleranciából is: békésen megvoltak egymás mellett a reformátusok, evangélikusok és - még a legtragikusabb napokban is - a zsidók.

Csokonai mottóként idézett verse elárulja, hogy szerzője jól ismerte gróf Festetics György alapítólevelét:

"Mivel a magamra és utódaimra vállalt kötelességek közül kiválóan azokra kell ügyelnem, melyek a közjó előmozdítására és a szegény adózó nép sorsa könnyítésére szolgálnak, valahányszor a zsenge ifjúságnak tudományos oktatására és jó hazafiakká képzésére kedvező alkalom nyílik. Mely jó alkalom a római katholikus ifjúság részére a keszthelyi főgimnázium fölállításával teljesedésbe ment, a birtokaimon lakó protestánsok pedig efféle tanintézetnek mindezideig nagy hijával vannak, hogy protestáns jobbágyom gyermekeinek a haza távol vidékein fekvő iskolákba való taníttatása költségeitől megkíméltessenek, sőt a környékbeli nemes ifjúság oktatására is kész alkalom nyújtassék, Somogy vármegyébe kebelezett Csurgó mezővárosomban a közjó előmozdítása és jobbágyaim könnyebbsége céljából önként ... megmásíthatatlan örökérvényű alapítványt teszek."

Csire István: Vázlat Csurgó múltjából.Különös tekintettel az ottani ref. gimnázium és egyház megalapítására.Csurgó, 1907. Vágó Gyula Könyvnyomdája. 39.p.)

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »