Hivatalok, hatóságok

Település:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Záhony


Idősek otthona


Idősek otthona

 

Mándoki Térségi Szociális Központ - Mándoki Térségi Szociális Központ (telephely) - Időskorúak nappali ellátása

 

Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás
Típus: Önkormányzati
4625 Záhony, Ady Endre út 35

Mándoki Térségi Szociális Központ

Ágazati azonosító: S0037805

4644 Mándok, Kossuth utca 18.

Email cím:   Megjelenítés


Tel..: 06-45-535032

Időskorúak nappali ellátása
Ágazati azonosító: S0039538
4624 Tiszabezdéd, Jókai út 1 A

Email cím:   Megjelenítés


Tel.: Orosz Tímea

 

székhely épületében található az idősek bentlakásos intézménye, mely 20 fő befogadására alkalmas.

A záhonyi kistérség szociális és gyermekjóléti szolgáltatásait ellátó Szociális Központ székhelye a Mándok, Petőfi u. 23. szám alatt található. A székhely épületében található az idősek bentlakásos intézménye, mely 20 fő befogadására alkalmas.
A szakellátás mellett az intézmény Mándok településen fogyatékosok nappali ellátását, Tiszabezdéden idősek nappali ellátását, valamint a záhonyi kistérség valamennyi településén családsegítést, étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít. Mindemellett a Szociális Központ keretein belül Benk településen falugondnoki, Tuzsér Kálongatanya településrészén pedig tanyagondnoki szolgáltatás működik.
Folyamatosan arra törekszünk, hogy a záhonyi kistérség lakosainak szociális igényeit a lehető legnagyobb mértékben kielégítsük. Bentlakásos részlegünkben is fokozott figyelmet fordítunk az itt élő idős emberek magas szakmai színvonalon történő gondozására, valamint lakókörnyezetük, életkörülményeik megfelelő színvonalon történő kialakítására.
Helyszín
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. Mándok. A település központjában található. Vegyes típusú az intézmény; alap és szakosított ellátás biztosításával.
Elhelyezés / férőhely
2,3,4 ágyas szobák
Étkezés / ellátás
- teljes ellátás - napi háromszori főétkezés biztosított, szükség esetén diétás étrend
Általános
20 férőhelyes,teljes körű ápolást, gondozást nyújtó szociális otthon.
Kapcsolattaró és/vagy intézményvezető
Orosz Tímea
Az intézményben 2 db 2 ágyas, 3 db 3 ágyas és 2 db 4 ágyas szoba szolgálja a lakók kényelmét.
 • napi legalább háromszori étkezés (ebből legalább 1 alkalom meleg étkezés, diétás étrend is igényelhető)
 • az ellátott személyi szükségleteinek maximális kielégítése (szükség szerint ruházat, illetve textíliával való ellátás, az ellátott személyi és környezeti higiénéjének tisztán tartása, a személyes ruhák mosása, vasalása, ágyneműk cseréje, a szobák takarítása, szellőztetése)
 • napi 24 órás szolgálat, szakszerű gondozás, ápolás szakképzett dolgozókkal
 • egészségügyi és orvosi ellátás biztosítása: rendszeres orvosi felügyelet biztosítja az ellátottak egészségügyi állapotának folyamatos ellenőrzését, szükség esetén a szakorvosi, kórházi ellátáshoz jutás megszervezését
 • egészségmegőrző programokon való részvétel
 • Családsegítés keretében szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociális rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadást, közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat biztosítunk.
 • Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés történhet helyben fogyasztással, elvitellel, illetve lakásra szállítással.
 • Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében, az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően biztosítjuk az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást, így gondozási tevékenység különösen az ellátottal segítő kapcsolat kialakítása, az orvos előírása szerinti alapvető ápolási, gondozási feladatok ellátása, az ellátott személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában, a háztartás vitelében való közreműködés, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzése, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás, a szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutás, illetve szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése, együttműködés az egészségügyi és szociális intézményekkel. A házi segítségnyújtás keretében gondozási szükséglettel rendelkező személy gondozható.
 • A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás, melynek keretében az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését biztosítjuk.
 • A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. A támogató szolgáltatás keretében személyi segítést és szállítói szolgáltatást biztosítunk. A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak a súlyosan fogyatékos személy minősül.
 • A falugondnoki szolgáltatás célja Benk település hátrányainak enyhítése, az alapvető szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, illetve egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint az egyéni, közösségi szükségletek teljesítésének segítése. Ezek alapján a szolgáltatás alapfeladata közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk szolgáltatásában, az egészségügyi ellátáshoz (alap- illetve szakellátás) való hozzájutás biztosítása, gyermekek szállítása. Kiegészítő feladatként a falugondnok közreműködik a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatalos ügyek intézésében, a lakossági igények továbbításában.
 • A nappali ellátás keretében különösen szabadidős programok szervezése (sajtótermékek, könyvek, kártya- és társasjátékok, tömegkommunikációs eszközök biztosítása, rendezvényszervezés), szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése (felvilágosító előadások szervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, gyógytorna lehetőségének biztosítása, mentális gondozás), a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, hivatalos ügyek intézésének segítése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése történik. Az Intézmény mándoki székhelyén fogyatékos személyek, tiszabezdédi telephelyén pedig időskorúak számára biztosít nappali ellátást. A fogyatékos személyek számára nyújtott nappali ellátás férőhelyszáma: 18 fő, míg az időskorúak részére biztosított nappali ellátásé: 20 fő.
 • Az Idősek Otthonában a Szociális Központ Mándok, Petőfi u. 23. szám alatt időskorúak számára bentlakásos elhelyezést biztosít. A 20 fő befogadására alkalmas otthonban az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek teljes körű ellátásról gondoskodunk, így különösen a napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról. Az intézményben 2 db 2 ágyas, 3 db 3 ágyas és 2 db 4 ágyas szoba szolgálja a lakók kényelmét. A társalgóban és az étkezőben lehetőség nyílik akár egyéni, akár csoportos szabadidős programokra (olvasás, tv-nézés, kártya-és társasjátékozás stb). Ezen felül szabadidős tevékenységekre az épület melletti udvar szolgál, ahol jó idő esetén rendszeresen szervezünk közös programokat. Gyakran szervezünk kirándulásokat a környékbeli települések nevezetességeinek, látványosságainak megtekintésére (templomlátogatás, kiállítások megtekintése, tóparti séták stb.). Emellett igyekszünk szűk körben alkalmanként előadóművészekkel, helyi oktatási intézmények tanulóival, farsang, nőnap, anyák napja, idősek világnapja, karácsony stb. alkalmával előadásokat szervezni. A lakók mindennapos ápolási, gondozási feladatai mellett foglalkoztatás-szervezés, mozgásterápia, szükség esetén mentálhigiénés, vagy pszichológiai tanácsadás folyik.
 • A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése, a szabadidős programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének segítése; a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése; a gyermekkel és családjával végzett családgondozással elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását, a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, kezdeményezni egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét, szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét, egészségügyi ellátások igénybevételét, pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét, vagy a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, javaslat készítése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására; a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a családgondozás biztosítása – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.
 • A tanyagondnoki szolgáltatás célja Tuzsér nagyközséghez tartozó Kálongatanya településrész hátrányainak enyhítése, az alapvető szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, illetve egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, valamint az egyéni, közösségi szükségletek teljesítésének segítése. Ezek alapján a szolgáltatás alapfeladata közreműködés az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, közösségi és szociális információk szolgáltatásában, az egészségügyi ellátáshoz (alap- illetve szakellátás) való hozzájutás biztosítása, gyermekek szállítása. Kiegészítő feladatként a tanyagondnok közreműködik a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatalos ügyek intézésében, a lakossági igények továbbításában.

 

Forrás: https://www.idosekoldala.hu/intezmenyek/ad/onkormanyzati-1/szocialis-kozpont-mandok-1755

 

 

 

 

Kiemelt ApróHirdetések

További kiemelt ApróHirdetések »

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »