Település:
Pest megye, Szentendre


Püspökmajor Tagóvoda


Szentendre, Hamvas Béla u. 1.

Néphagyományőrző Mester Óvoda

Óvodánk nevelőtestülete már közel huszonöt éve ráébredt arra, hogy a magyar népszokások éltetésével és azok, az óvodás gyermek életkori sajátosságaihoz igazodó játékokba ágyazásával harmonikusan fejleszthetjük a gyermekek egész személyiségét. Mester óvodához méltó, magas színvonalú nevelőmunkára törekszünk a napi munkánkban és az általunk tartott szakmai bemutatók során is. Ennek érdekében folyamatosan bővítjük néprajzi ismereteinket, szakmai tudásunkat, melynek segítségével egyre több közös, óvoda és csoportszintű népi játékot álmodunk és valósítunk meg. Népi játékainkban és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységekben olyan, a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz, a hétköznapok munkaalkalmaihoz kapcsolódó természetes helyzeteket teremtünk óvodásainknak, amelyekben a gyermekeink örömmel, önként vesznek részt. Így a 3-7 éves gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, játékokon keresztül fejlődik kapcsolatteremtő és beszédkészségük, szókincsük, értelmi és testi képességeik, erkölcsi érzékük, ügyességük. Gyermekeink elsajátítják az alapvető udvariassági és illemszabályokat, matematikai tapasztalatokra és egyéb olyan készségekre tesznek szert, amelyek elengedhetetlenül fontosak testi, szellemi fejlődésükhöz, az iskolai élet sikeres megkezdéséhez. A játékok, népmesék, népdalok, népi megfigyelések és kézműveskedések : szövés, fonás, agyagozás, népi játékok, hangszerek készítése, nemezelés, gyöngyfűzés, kötél készítés stb. részei óvodásaink mindennapi életének, tevékenységének is. Az udvarunkon és a csoportjainkban található játékok, berendezési tárgyak, eszközök kiválasztásában és a kézműves tevékenységekben a természetes anyagokat, (textil, fa, gyékény, vessző, gyapjú stb.) és színeket preferáljuk. Ezáltal is fejlesztjük az óvodásaink esztétikai érzékét és a természet szeretetére, értékeinek megbecsülésére neveljük őket. Udvarunkon a korszerű, fából készült mozgásfejlesztő játékok mellett, még megtalálhatóak a kilencvenes években erdélyi fafaragó mesterek által készített szobrok, játékok egy része és a harangláb is. Kis harangunknak köszönhetően, melyet a gyerekek minden nap megkongatnak, déli harangszó hívogatja ebédelni közösségünk tagjait. Óvodánkban a családi környezethez hasonlóan, vegyes életkorú csoportokban neveljük gyermekeinket. Ennek a csoportformának számos előnye van: a kicsik számára követendő mintát jelentenek az általuk szeretett, tisztelt személyek: a szüleik, nagyszüleik, testvéreik, nagyobb társaik és az óvónénik. A kicsiket motiválja az a vágy, hogy ők is olyan ügyesek legyenek, mint az idősebb társaik. A nagyok empá-tiával fordulnak a kicsik felé, szükség esetén szívesen segítik őket. A vegyes csoport nekünk pedagógusoknak azt is jelenti, hogy differenciáltan tervezzük és valósítjuk meg a játékainkat és az Óvodai nevelés országos alapprogramjában meghatározott tevékenységeket. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink korcsoporttól függetlenül, egyéni érdeklődésüknek, fejlettségüknek, képességeiknek megfelelően kapcsolódhassanak be a számukra felkínált változatos tevékenységekbe. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen óvodánk tornateremmel is rendelkezik. A mozgás nagyon fontos része a gyermekek harmonikus fejlődésének, ezért kiemelt figyelmet szentelünk ennek a tevékenységnek is. A továbbképzések tapasztalatait hasznosítva, gyermekeink egyéni képességeihez igazodva, változatos eszközökkel fejlesztjük állóképességüket, egyensúlyérzéküket, ügyességüket, mozgásuk összerendezettségét. A néptánc szerves része óvodai programunknak. Gyermekeink megismerik az alapvető tánclépéseket, megtanulják hogyan kell a zene ritmusára mozogni, átélni a tánc örömét, fogékonnyá válnak a magyar népzene befogadására. Óvodásainkat a természet szeretetére, tiszteletére neveljük, ez meghatározó része hagyományéltető nevelésünknek. A népszokásokat felelevenítő játékainkat is az évszakok változásaihoz, az évkörhöz igazítjuk. Óvodai életünknek több mint húsz éve része a „Madarász-ovi” program, melynek keretében ornitológus segítségével ismerkedünk a madarakkal, növényekkel és a környék természeti szépségeivel. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinket nyitottá tegyük a kulturális élmények befogadására, ezért rendszeresen részt veszünk a Bon Bon Matiné hangversenyein, ahol kortárs és klasszikus zenével ismerkedhetnek a gyerekek. Évente többször színvonalas színházi élményeket, érdekes bemutatókat („Állati jó bemutató”, Tűzoltó bemutató) szervezünk óvodásainknak. Pályázati forrásból a 2011/2012-es tanévtől bevezettük és azóta működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést az óvodánkban. Tagóvodáinkban 2010 szeptemberétől, pedagógiai innovációként a kompe-tencia alapú nevelési programcsomag került bevezetésre, amely a gyermekek képes-ségfejlesztését helyezi előtérbe. A programunk deklarálja: „a valódi tudás az, amit a gyermek cselekvésein, tapasztalatain keresztül sajátít el. Ennek érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és természetes kíváncsiságát kielégíthesse.” Meggyőződésünk, hogy mi és a hozzánk hasonló néphagyományt éltető óvodák, amelyek valóban beépítik a gyermekek mindennapi életébe népi kultúránk értékeit, már hosszú évek óta a fent leírtak szerint nevelik, fejlesztik gyermekeiket. Nevelőtestületünk már 1999-ben, az első saját, néphagyományőrző óvodai programunk elkészítésekor az alábbi, számunkra ma is irányt adó Kodály Zoltán idézetet választotta mottójául: „Amit csak hall a gyermek, könnyen elfelejti. Amit lát is már inkább megjegyzi. De amiben ő maga is tevékenyen részt vesz , az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”

Tagóvoda vezető: Dr. Csépányi Péter Albertné

2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.

Tel.: +36 26 785 147

E-mail: puspokovi@gmail.com

 

 

 

 

 

HelyiVilága Magazin ajánló

További magazin cikkek »

 

Helyi látnivalók

További helyi látnivalók »

 

Helyi Programok / események

További helyi programok / események »

 

Helyi szolgáltatók

További helyi szolgáltatók »